เปิดตัว Closed Beta สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและได้รับ activation code

   +66 66 110 1109   support@1109x.com

Homeนโยบาย AML / CFT

นโยบาย AML / CFT

บริษัท 1109 พรอส์เปอร์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัทฯ ถูกใช้เป็นแหล่งในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง การฉ้อโกง และการทุจริตซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในด้านชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะสนับสนุนและพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ 

ซึ่งถือว่านโยบายฉบับนี้เป็นนโยบายหลักของบริษัทฯและมีความสำคัญเทียบเท่ากับนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

1. หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย