เปิดตัว Closed Beta สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและได้รับ activation code

   +66 66 110 1109   support@1109x.com

Homeช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing)

บริษัท 1109 พรอส์เปอร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งถือเป็นการให้บริการทางการเงินและเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการรายย่อยเป็นจำนวนมาก การรับและจัดการข้อร้องเรียนจึงควรที่จะมีความถูกต้อง รวดเร็ว และยุติธรรมเป็นที่ยอมรับได้ทุกฝ่าย ทั้งในเชิงกระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียนและคำตัดสิน ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีแนวทางและกระบวนการรับ ตรวจสอบ และจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงได้ประกาศและใช้ “นโยบายและระเบียบการรับและจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Handling Policy and Procedure)” นี้

ขอบเขตของการแจ้ง เบาะแสและข้อร้องเรียนทั่วไป

เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส และมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติของบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้

การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎหมาย

เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนพบการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นเพราะนโยบายของบริษัทฯ ขัดต่อกฎหมาย หรือผู้ถูกร้องเรียนมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายหรือกฎหมายก็ได้

การทุจริตต่อหน้าที่หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนพบการทุจริตต่อหน้าที่หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าเจตนาหรือไม่ก็ตาม เช่น บุคลากรยักยอกเงินบริษัทฯ เป็นต้น

การร้องเรียนมาตรฐานบริการ

เป็นกรณีที่ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกเห็นว่าระบบการให้บริการไม่ได้มาตรฐานการให้บริการ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าเสียหายหรือไม่ก็ได้ เช่น ระบบการซื้อขายล่าช้า หรือบุคลากรมิได้ตอบข้อร้องเรียนเป็นเวลานาน เป็นต้น โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. การให้บริการขัดข้อง
  (1.1) ระบบซื้อขาย 
  (1.2) ระบบแสดงทรัพย์สินลูกค้า 
  (1.3) ระบบรับเรื่องร้องเรียน

 2. การให้บริการที่ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไข 
  (2.1) ระยะเวลาการรับลูกค้า 
  (2.2) ทรัพย์สินสูญหาย 
  (2.3) ค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรม
  (2.4) อื่น ๆ

 3. การซื้อขาย 
  (3.1) ราคาผิดปกติ 
  (3.2) อื่น ๆ

 4. อื่น ๆ

ขอบเขตของการแจ้ง เบาะแสและข้อร้องเรียนพิเศษ

เป็นกรณีผู้ถูกร้องเรียนคือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งอาจทำให้การตรวจสอบถูกแทรกแซงหรือปราศจากความเป็นอิสระ หรือข้อร้องเรียนเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายอย่างร้ายแรง และหากปล่อยให้เนิ่นช้าออกไป บริษัทฯ อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างหรือเป็นจำนวนมาก

การให้ความคุ้มครอง

หลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

1. ขอให้ท่านใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และท่านควรให้ข้อมูลดังนี้

2. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริง
มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด หากเป็นการกล่าวแบบเลื่อนลอยผู้ที่ถูกกล่าวหาอาจฟ้องกลับท่านในฐานหมิ่นประมาทได้

3. การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว โดยผู้ร้องเรียนจะต้องให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทฯ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาข้อร้องเรียน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการเรื่องร้องเรียนของท่านได้หากไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เพียงพอ

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนทั่วไป

complaint@1109x.net

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนพิเศษ

complaint.special@1109x.net