เปิดตัว Closed Beta สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและได้รับ activation code

   +66 66 110 1109   support@1109x.com

Homeข้อตกลงการให้บริการ

ข้อตกลงการให้บริการ

ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นโดยและระหว่างลูกค้าและบริษัท 1109 พรอส์เปอร์ จำกัด นิติบุคคลสัญชาติไทย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561177973 สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26, ห้องเลขที่ S26089, 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330 (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “1109 PROSPER”) ในฐานะผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลกับลูกค้าผ่านทาง www.1109x.com หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน หรือบริการใด ๆ

โดยที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการของ 1109 PROSPER เพื่อตนเอง จึงได้กรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชีลูกค้าผ่านระบบลูกค้ายอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงฉบับนี้ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมด หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อกำหนดตามข้อตกลงฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด กรุณางดเว้นการใช้บริการของ 1109 PROSPER จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษรจาก 1109 PROSPER แล้ว

1. คำรับรองของลูกค้า
กรณีบุคคลธรรมดา
          1)   มีสัญชาติไทย และอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และมีความสามารถทำธุรกรรมตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและประเทศเจ้าของสัญชาติของลูกค้า และมีที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย
          2)   มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
          3)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิก มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือจัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ สนับสนุน ยุยง อำนวยความสะดวก หรือให้คำปรึกษาแก่กลุ่มบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น อั้งยี่ ซ่องโจร กองกำลังต่อต้านรัฐบาลที่มิได้ใช้สิทธิตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กองกำลังแบ่งแยกดินแดน กองกำลังใต้ดิน กลุ่มก่อการร้าย กลุ่มค้ามนุษย์ โจรสลัด กลุ่มต้มตุ๋นหรือแชร์ลูกโซ่ เป็นต้น
          4)   ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดฐานฟอกเงิน ฐานฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ค้ามนุษย์  และว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

2. ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ลูกค้าจะต้องจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนให้แก่ 1109 PROSPER โดยลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดส่งแก่ 1109 PROSPER ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน และเป็นของลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคล ภูมิลำเนา รายชื่อกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ข้อจำกัดความรับผิดของหุ้นส่วน กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ผู้ถือหุ้น นิติบุคคล หรือบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้า หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรอง สำเนาหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (email address) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง หากต่อมามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้แก่ 1109 PROSPER ทราบโดยทันที

3. ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งข้อมูลให้ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ส่งมอบให้แก่ 1109 PROSPER ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ลูกค้ายินยอมที่จะให้บุคลากรซึ่งได้รับมอบหมายจาก 1109 PROSPER โทรศัพท์ไปสอบถาม หรือส่งคำถามสอบถามผ่านทางที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น
          3.1   1109 PROSPER ขอยืนยันว่าการสอบถามข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อการสมัครใช้บริการเท่านั้น 1109 PROSPER จะไม่สอบถามข้อมูลทางการเงินหรือรหัสผ่าน หรือให้ลูกค้ากรอกข้อมูลทางการเงินหรือรหัสผ่านทางช่องทางอื่นที่มิใช่ช่องทางการติดต่อสื่อสารของ 1109 PROSPER หากปรากฏว่ามีการดำเนินการดังกล่าว ลูกค้าต้องแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวให้ 1109 PROSPER ทราบโดยไม่ชักช้า และห้าม    มิให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือรหัสผ่านแก่บุคคลที่สอบถาม เว้นแต่จะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 1109 PROSPER ผ่านช่องทาง การติดต่อสื่อสารที่เชื่อถือได้
          3.2   หากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ปรากฏช่องทางการเชื่อมต่อ (link) ไปยังหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารของ 1109 PROSPER ทาง 1109 PROSPER ขอแนะนำและเรียกร้องให้ลูกค้าใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารหลักที่ 1109 PROSPER ได้เปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยห้ามมิให้ใช้ช่องทางการเชื่อมต่อที่ปรากฏในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทำอาชญากรรมทางไซเบอร์

4. ลูกค้าตกลงจะใช้บริการของ 1109 PROSPER ด้วยตนเองเท่านั้น จะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้เป็นการชั่วคราว ให้ยืม หรือใช้บริการร่วมกับผู้อื่น และตกลงจะไม่เปิดบัญชีให้แก่บุคคลอื่นใช้บริการแทนตน นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงที่จะสร้างบัญชีสำหรับตนเองเพียงเท่าจำนวนที่ 1109 PROSPER อนุญาตเท่านั้น

5. ในกรณี 1109 PROSPER พบว่าข้อมูลหรือคำรับรองที่ลูกค้าใช้สมัครเพื่อรับบริการไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ 1109 PROSPER ขอสงวนสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการโดยไม่จำต้องชี้แจงเหตุผลหรือรับฟังคำชี้แจงจากลูกค้า และไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง หรือสนธิสัญญาที่ออกหรือบัญญัติโดยองค์การระหว่างประเทศ รัฐบาลหรือองค์กรของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้บัญญัติขึ้นเองหรือได้อนุวัติการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วหรือไม่ก็ตาม หากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง หรือสนธิสัญญาดังกล่าวบังคับลูกค้าให้กระทำการ งดเว้นกระทำการ ชดใช้ความเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใด ลูกค้าแต่เพียงฝ่ายเดียวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง หรือสนธิสัญญาอย่างถูกต้องและครบถ้วน

7. การให้บริการของ 1109 PROSPER
          7.1   1109 PROSPER ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้าผ่านหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยเป็นการซื้อขายระหว่างเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปิดให้บริการเท่านั้น การใช้บริการ ผ่านหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะต้องโอนและรับโอนเงินบาทผ่านทางบัญชีธนาคารของลูกค้าเท่านั้น
          7.2   1109 PROSPER จะให้บริการลูกค้าตามข้อ (7.1) ผ่านทาง www.1109x.com หรือเว็บไซต์ใดที่เกี่ยวข้องกับ และแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ 1109 PROSPER มิใช่สถาบันการเงินและมิได้ให้บริการเครื่องมือทางการเงินใดแก่ลูกค้า มิได้ให้บริการโอนหรือรับโอนเงินระหว่างประเทศ รับฝากเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัล หรือให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าทำหน้าที่เพียงโอนเข้าหรือนำสินทรัพย์ดิจิทัลออกระหว่างบัญชีลูกค้าและระบบของ 1109 PROSPER เพื่อใช้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น
          7.3   เมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียนผ่านระบบเพื่อสมัครใช้บริการ 1109 PROSPER ขอสงวนสิทธิที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการให้บริการ 
          7.4   ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการทำธุรกรรมโอนหรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น เมื่อได้ยืนยันการทำธุรกรรมแล้ว ย่อมไม่อาจเพิกถอนได้ 1109 PROSPER จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมทั้งหมดก่อนส่งคำยืนยัน แต่หาก 1109 PROSPER ได้จัดวางระบบซึ่งสามารถยกเลิกหรือย้อนกลับธุรกรรมได้ ให้ 1109 PROSPER เป็นผู้มีอำนาจและใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกหรือย้อนกลับธุรกรรมได้แต่เพียงผู้เดียว
          7.5   การเปิดคำสั่งซื้อจะยังไม่มีการดำเนินการจนกว่าลูกค้าจะได้โอนเงินบาทให้แก่ 1109 PROSPER ในทำนองเดียวกัน คำสั่งขายจะถูกดำเนินการเมื่อลูกค้าโอนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ 1109 PROSPER เช่นกัน คำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่ยังไม่ถูกดำเนินการสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ แต่หากมีความจำเป็น 1109 PROSPER อาจสงวนสิทธิการยกเลิกคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่ได้ถูกส่งเข้ามาในระบบแล้ว
          7.6   หากการให้บริการเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การทุจริต การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันโดยกรรมการ พนักงาน บุคลากร ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทน 1109 PROSPER หรือเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การทุจริต การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันในตัวสินค้าหรือบริการของลูกค้าหรือบุคคลที่สาม หรือเกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยบุคคลที่สาม ลูกค้าจะต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม พร้อมแจ้งข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การทุจริต การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย อาชญากรรมทางไซเบอร์ หรือเหตุอื่นใดดังกล่าวให้ 1109 PROSPER ทราบโดยทันทีเพื่อป้องกันความสูญหาย เสียหาย หรือสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ 1109 PROSPER ลูกค้า หรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิตามที่หน่วยงานกำกับ และหน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่นให้สิทธิไว้
          7.7   1109 PROSPER มีสิทธิแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยได้รับความยินยอมจากลูกค้า ไม่ว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวจะเกิดจากการบริการของ 1109 PROSPER หรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขหรือยกเลิกรายการซื้อขายของลูกค้า การเรียกเก็บหรือคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ลูกค้า (หากมี) และการเรียกคืนทรัพย์สินใด ๆ ที่โอนหรือนำออก
          7.8   ในการใช้บริการของ 1109 PROSPER ลูกค้าอาจใช้กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเองหรือใช้บริการผ่านกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นก็ได้ ในกรณีที่ลูกค้าใช้กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเอง สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวย่อมเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครองของลูกค้า ดังนั้น ความเสี่ยงภัยจึงตกอยู่กับลูกค้าเองทั้งสิ้น แต่หากลูกค้าใช้บริการผ่านกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในสินทรัพย์ดิจิทัลย่อมเป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลูกค้าเลือกใช้ โดยที่ 1109 PROSPER มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองของลูกค้าแต่อย่างใด 1109 PROSPER เพียงให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น 1109 PROSPER มิได้เป็นผู้ครอบครอง ครอบครองแทน หรือมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ของลูกค้าแต่อย่างใด
          7.9   1109 PROSPER เป็นผู้รับซื้อและผู้ขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับเงินบาทเท่านั้น มิได้ให้บริการซื้อขายกับสกุลเงินต่างประเทศซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ลูกค้าต้องนำไปแลกเปลี่ยนกับสถานประกอบการซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น

8. การใช้บริการ
          8.1   ลูกค้าตกลงว่าจะใช้บริการตามระเบียบที่ 1109 PROSPER ได้ระบุไว้หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมและแจ้งเป็นข้อความลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่1109 PROSPER กำหนดโดยลูกค้าตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
                    1)   กระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งออกหรือบัญญัติโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฉ้อโกงประชาชน สถาบันการเงิน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
                    2)   กระทำการใดที่แสดงให้เห็นว่าพยายามหรือเจตนาทำกลฉ้อฉล ข่มขู่ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท อนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศ ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แบ่งแยกหรือดูหมิ่นเชื้อชาติ กรรโชก ฉ้อโกง แชร์ลูกโซ่ มันนี่เกมส์ เล่นการพนัน ลอตเตอรี่ ประมูล ฟอกเงิน ก่อการร้าย หรือใช้บริการของ 1109 PROSPER เพื่อกิจกรรมอื่นที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ว่าต่อหรือร่วมกับลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือไม่ก็ตาม
                    3)   กระทำการใดอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นของ 1109 PROSPER ลูกค้า หรือบุคคลเป็นการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือไม่ก็ตาม
                    4)   รบกวนการเข้าถึงหรือการใช้บริการของลูกค้าอื่น หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของลูกค้าอื่น
                    5)   ใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้บัญชีของลูกค้าอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
                    6)   แทรกแซง ระงับ ยับยั้ง ชะลอ ขัดขวาง รบกวน ลดทอน ทำลาย ทำให้เสียหาย ดัก เก็บ รวบรวม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมระบบข้อมูล ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ของ 1109 PROSPER หรือลูกค้าที่ส่งหรือบรรจุขึ้น (upload) หรือที่อยู่ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นของ 1109 PROSPER หรือที่อยู่ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าอื่น หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้ระบบของ 1109 PROSPER ไม่สามารถทำงานได้ปกติหรือไม่เป็นไปตามความมุ่งหวังของ 1109 PROSPER หรือจัดส่งระบบข้อมูล ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ โดยมีไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ สแกนแวร์ โทรจัน เวิร์ม โปรแกรมมัลแวร์ต่าง ๆ และโปรแกรมที่เป็นอันตราย ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
                    7)   ใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมใด ๆ ที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของตนเองเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือดึงหรือคัดลอกข้อมูลออกไปโดยมิชอบ
                    8)   ใช้โปรแกรมประเภทโรบอต สไปเดอร์ สเกรปเปอร์ อินเตอร์เฟซ หรือวิธีอัตโนมัติอื่นใดซึ่งมิได้ให้บริการโดย 1109 PROSPER เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หรือดึงข้อมูล รวมถึงพัฒนาโปรแกรมภายนอกที่ใช้งานร่วมกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง 1109 PROSPER ก่อน
                    9)   ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดคอมไพล์หรือถอดซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นของ 1109 PROSPER
                    10)   โพสต์หรือส่งต่อข่าวลือหรือข้อเท็จจริง หรือกระทำการอันเป็นอันตรายต่อความน่าเชื่อถือของ 1109 PROSPER หรือให้ข้อมูลอันเป็นความเท็จเพื่อสร้างความเข้าใจผิดหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อลูกค้าอื่น ไม่ว่าจะกระทำในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นของ 1109 PROSPER หรือได้ส่งข่าวลือหรือข้อเท็จจริงให้แก่ลูกค้าอื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นโดยตรง
                    11)   โพสต์หรือส่งต่อซึ่งเนื้อหาที่มีข้อความเกี่ยวข้องในเชิงการเมือง ข้อความเชิงพาณิชย์ ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม ข้อความลูกโซ่ หรือข้อความที่ออกแบบมาเพื่อหลอกลวงลูกค้าอื่น รวมถึงข้อความอื่นใดที่ส่งเสริมให้ลูกค้าหรือบุคคลอื่นกระทำการที่ขัดต่อข้อตกลงฉบับนี้
                    12)   กระทำการอื่นใดที่ขัดต่อระเบียบ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำการอื่นใดที่ 1109 PROSPER เห็นว่าไม่เหมาะสม
          8.2   หากลูกค้าใช้บริการผิดไปจากระเบียบ ขัดต่อกฎหมาย หรือกระทำการใดเป็นเหตุให้ 1109 PROSPER ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย 1109 PROSPER มีสิทธิยกเลิกการให้บริการและลูกค้ายินยอมชำระค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ 1109 PROSPER กรรมการ พนักงาน บุคลากร ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน ลูกค้า หรือบุคคลใดที่ต้องรับผลร้ายอันเนื่องมาจากการนั้น ค่าสินไหมทดแทนนี้ยังรวมถึงความเสียหายแก่ชื่อเสียงและค่าความนิยม (goodwill) ค่าขาดประโยชน์ ค่าเดินทาง กำไรที่ต้องได้รับหากสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน บุคลากร ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หน่วยงานภาครัฐ เจ้าของสถานที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายดังกล่าว ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับคดี
          8.3   การพิจารณาว่าเป็นไปตาม (8.1) และ (8.2) หรือไม่ เพียงใด ให้เป็นดุลยพินิจของ 1109 PROSPER
          8.4   ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการใช้บริการ หรือค่าดำเนินการต่าง ๆ ตามอัตราที่ 1109 PROSPER กําหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของ 1109 PROSPER ทั้งนี้ 1109 PROSPER สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมไม่ว่าเวลาใดได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. การโอนและรับโอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล
          9.1   1109 PROSPER มีสถานะเป็นผู้รับซื้อและผู้ขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าโอนเงินบาทให้แก่ 1109 PROSPER เพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล เงินจำนวนดังกล่าวย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของ 1109 PROSPER โดยทันที และ 1109 PROSPER มีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าตามอัตราขายที่กำหนดไว้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้าโอนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ 1109 PROSPER เพื่อขาย สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของ 1109 PROSPER โดยทันทีและ 1109 PROSPER มีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องโอนเงินบาทให้แก่ลูกค้าตามอัตรารับซื้อที่กำหนดไว้ 1109 PROSPER จึงเป็นคู่สัญญาการทำธุรกรรมซื้อขายกับลูกค้าโดยตรง
                    1)   ลูกค้ามีหน้าที่โอนเงินบาทเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ 1109 PROSPER ตามที่ระบุไว้หน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ลูกค้ามีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการโอนเงิน และต้องโอนเงินตาม QR code กำหนดเท่านั้นเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ หากลูกค้าโอนเงินบาทเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้อื่น ความเสียหายย่อมตกเป็นพับแก่ลูกค้าเองทั้งสิ้น
                    2)   เมื่อลูกค้าทำคำสั่งขายสินทรัพย์ดิจิทัลและระบุให้โอนเงินบาทเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้ระบุไว้กับระบบ เมื่อระบบได้โอนเงินบาทเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว ย่อมถือว่า 1109 PROSPER ได้ส่งมอบเงินบาทให้แก่ลูกค้าแล้ว หากต่อมาบัญชีเงินฝากธนาคารเกิดข้อขัดข้อง ย่อมเป็นความรับผิดชอบของลูกค้ากับธนาคารผู้ให้บริการเองทั้งสิ้น
                    3)   ลูกค้าจะต้องโอนหรือรับโอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าเท่านั้น ห้ามมิให้ลูกค้าโอนเงินบาทเข้าระบบด้วยเครื่องฝากอัตโนมัติหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น และห้ามมิให้ลูกค้ารับโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น
                    4)   หากลูกค้าประสงค์จะขายคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ลูกค้าจะต้องโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยให้แก่ 1109 PROSPER เท่านั้น
                    5)   ลูกค้ามีหน้าที่โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ 1109 PROSPER เปิดให้ลูกค้าสำหรับใช้บริการ ตามที่ระบุไว้หน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ลูกค้ามีหน้าที่จดจำหรือคัดสำเนาเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไว้กับตนเองเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ หากลูกค้าโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้อื่น ความเสียหายย่อมตกเป็นพับแก่ลูกค้าเองทั้งสิ้น
                    6)   เมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลและระบุให้โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใด เมื่อระบบได้โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นแล้ว ย่อมถือว่า 1109 PROSPER ได้ส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าแล้ว หากต่อมาปรากฏว่าลูกค้ากรอกเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ถูกต้อง หรือลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งานกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวได้ ย่อมเป็นความรับผิดชอบของลูกค้ากับผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลเองทั้งสิ้น
                    7)   การที่ลูกค้าใช้บริการโอนและรับโอนเงินบาทหรือสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลใด ลูกค้ามีหน้าที่แต่เพียงฝ่ายเดียวในการตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าว่ามีความถูกต้องเหมาะสม แม้ 1109 PROSPER จะใช้ความพยายามและระมัดระวังในการตรวจสอบผู้ให้บริการเหล่านั้นว่าเป็นผู้เหมาะสม สุจริต และดำเนินกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ 1109 PROSPER ไม่อาจรับรองและไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลูกค้าเลือกใช้ หากเกิดข้อพิพาท ลูกค้ายอมรับว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นนิติกรรมระหว่างลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นความรับผิดชอบระหว่างลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล

10. ทรัพย์สินทางปัญญา
          10.1   บรรดาเอกสาร คู่มือ ข้อมูล ข้อความอันมีลักษณะเฉพาะ คำขวัญ นโยบายทางการค้า การค้นคว้า โปรแกรมซอฟต์แวร์ ซอร์สโค้ด (source code) เครื่องมือ วิธีการ กระบวนการ อัลกอริทึม วัสดุ วัตถุ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ รูปรอย สัญลักษณ์ ตรา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง ความชำนาญการ (know how) สิ่งประดิษฐ์ วัสดุหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏ ได้เห็น หรือได้รับจากการรับบริการเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครองของ 1109 PROSPER โดยไม่คำนึงว่า 1109 PROSPER จะได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และลูกค้าตกลงที่จะไม่ทำสำเนา จัดแสดง ทำให้เหมือนหรือคล้ายซึ่งสิ่งดังกล่าวหรือนำวัสดุหรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หรือนำไปจดทะเบียนโดยมิได้รับความยินยอมจาก 1109 PROSPER ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
          10.2   การที่ลูกค้าหรือบุคคลที่สามนำทรัพย์สินทางปัญญาของ 1109 PROSPER ไปอ้างอิง มิได้เป็นการยืนยันว่าสินค้าหรือบริการของลูกค้าหรือบุคคลที่สามมี 1109 PROSPER เป็นผู้ร่วมลงทุน หรือได้รับการสนับสนุน แนะนำ หรือรับรองจาก 1109 PROSPER และมิได้เป็นการยืนยันว่าลูกค้าหรือบุคคลที่สามเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของ 1109 PROSPER การเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือตัวแทนของ 1109 PROSPER ต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 1109 PROSPER จึงไม่จำต้องรับผิดชอบต่อผู้ใดสำหรับสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นของลูกค้าหรือบุคคลที่สามแต่อย่างใด

11. อัตรารับซื้อ อัตราขาย ค่าธรรมเนียม และภาษีอากร
          11.1   อัตรารับซื้อและอัตราขาย 1109 PROSPER จะแสดงอัตรารับซื้อและอัตราขายสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภทผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการใด ๆ ของ 1109 PROSPER โดยอัตรารับซื้อและอัตราขายจะแสดงราคา ณ เวลานั้นโดยเปลี่ยนแปลงเป็นรายนาที
          11.2   เมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ลูกค้าจะมีเวลาจำกัดในการโอนเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ 1109 PROSPER ซึ่งปัจจุบัน 1109 PROSPER กำหนดไว้เป็นเวลาสิบห้านาที หากลูกค้ามิได้โอนเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ 1109 PROSPER ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ย่อมเป็นผลให้คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายดังกล่าวนั้นถูกยกเลิก และลูกค้าต้องทำคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายใหม่อีกครั้งหนึ่ง
          11.3   ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ค่าธรรมเนียมการยืนยันธุรกรรมผ่านระบบบล็อกเชน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ จะเรียกเก็บจากลูกค้าตามนโยบายของบริษัท
          11.4   ภาษีอากร
                    1)   ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีอื่นด้วยตนเอง และในกรณีที่มีกฎหมายใช้บังคับ ไม่ว่ามีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้บัญญัติขึ้นในอนาคต กำหนด ให้ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งให้แก่กรมสรรพากร ต้องชำระหรือนำส่งภาษีอากรใด ๆ หรือจัดทำรายงานใด ๆ ส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ลูกค้ายอมรับว่า 1109 PROSPER ไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในภาระภาษี หน้าที่หักภาษี หรือการจัดทำรายงานใด ๆ ของลูกค้า
                    2)   ในกรณีที่มีกฎหมายใช้บังคับ ไม่ว่ามีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้บัญญัติขึ้นในอนาคต กำหนดให้ 1109 PROSPER มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอากรอื่นใดจากทรัพย์สิน รายได้ หรือกำไรของลูกค้า ลูกค้ายินยอมและตกลงอนุญาตให้ 1109 PROSPER หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอากรอื่นใดเพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                              2.1)   ในการนี้ หากบริษัทฯ ยังมิได้โอนเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าตามธุรกรรมการซื้อขายปกติ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ นำเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวหักชำระค่าภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นภาษีอากรของธุรกรรมการซื้อขายนั้นหรือไม่ก็ตาม
                    3)   ในกรณีที่มีกฎหมายใช้บังคับ ไม่ว่ามีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้บัญญัติขึ้นในอนาคต กำหนดให้ 1109 PROSPER มีหน้าที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอากรอื่นใดจากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขายให้แก่ลูกค้า ลูกค้ายินยอมและตกลงอนุญาตให้ 1109 PROSPER คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอากรอื่นใดเพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                              3.1)   ลูกค้ายินยอมและตกลงให้1109 PROSPER ที่จะออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้แก่ลูกค้า กับทั้งยินยอมและตกลงให้ 1109 PROSPER จัดส่งใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหรืออย่างย่อให้แก่ลูกค้า ณ ระบบการให้บริการของ 1109 PROSPER หรือสถานที่อื่นซึ่ง 1109 PROSPER เป็นผู้กำหนด เมื่อ 1109 PROSPER ได้จัดส่งเอกสารไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย และลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารดังกล่าวด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นใดของ 1109 PROSPER ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ 1109 PROSPER ได้จัดส่งเอกสารไปยังสถานที่ดังกล่าวนั้น
                              3.2)   ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้ 1109 PROSPER จัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปและจัดส่งให้แก่ลูกค้า ณ สถานที่ใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ลูกค้าต้องแจ้งต่อ 1109 PROSPER เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนใช้บริการไม่น้อยกว่า 7 วัน และเป็นครั้งคราวไป
          11.5   ข้อมูลและรายงานทางด้านการเงิน
                    ในกรณีที่มีกฎหมายใช้บังคับ ไม่ว่ามีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้บัญญัติขึ้นในอนาคต กำหนด ให้ 1109 PROSPER มีหน้าที่นำส่งข้อมูลหรือรายงานทางด้านการเงินของลูกค้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้ายินยอมและตกลงอนุญาตให้ 1109 PROSPER นำส่งข้อมูลหรือรายงานทางด้านการเงินให้แก่หน่วยงานนั้น

12. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
          12.1   ลูกค้ายินยอมและตกลงว่าการใดที่ข้อตกลงฉบับนี้หรือกฎหมายกำหนดให้จัดทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือซึ่งใช้แสดงและพิสูจน์ทราบได้ว่า 1109 PROSPER ได้จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้จัดส่งหนังสือหรือข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (SMS) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่ทาง 1109 PROSPER และข้อมูลดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อมูลหรือการจัดส่งของ 1109 PROSPER นั้นชอบด้วยข้อตกลงฉบับนี้และชอบด้วยกฎหมายแล้ว และถือว่าได้ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว
          12.2   เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในกรณีที่ 1109 PROSPER ได้จัดส่งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ล่าสุดแล้ว ลูกค้าจะปฏิเสธความรับผิดโดยอ้างว่าไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ได้
          12.3   ในกรณีที่ 1109 PROSPER ประกาศข้อความผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่น เมื่อได้กำหนด ให้การประกาศนั้นคงอยู่ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ลูกค้ายินยอมและตกลงถือว่าการประกาศดังกล่าวเป็นการส่งข้อความผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ตนตาม (12.2) แล้ว
          12.4   ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้ 1109 PROSPER จัดทำเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม จัดส่งเอกสารอื่นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งเป็นทางการผ่านทางระบบขนส่งสาธารณะ 1109 PROSPER อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากบริการดังกล่าว

13. การรักษาความลับ
          13.1   1109 PROSPER ทราบดีว่าข้อมูลของลูกค้าเป็นข้อมูลที่สำคัญอันเป็นความลับ 1109 PROSPER 
                    ตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และจะออกหลักเกณฑ์เพื่อเป็นหลักประกันว่ากรรมการ พนักงาน บุคลากร ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือบุคคลใด ๆ ที่ให้บริการแก่ 1109 PROSPER จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวซึ่งได้จากการปฏิบัติงานเป็นความลับ และจะจัดอบรมให้กรรมการ พนักงาน บุคลากร และลูกจ้างของตนเข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
          13.2   ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวจะเปิดเผยได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
                    1)   ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
                    2)   ต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย
                    3)   เป็นที่เปิดเผยเป็นการทั่วไปและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
                    4)   ได้รับการเปิดเผยจากบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นซึ่งไม่มีภาระผูกพันในการรักษาความลับต่อลูกค้าหรือ 1109 PROSPER
                    5)   ได้ตกลงยินยอมกับลูกค้าว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความลับ หรือ
                    6)   เปิดเผยภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามข้อตกลงฉบับนี้
          13.3   ในกรณีที่ลูกค้าได้รับข้อมูลใด ๆ ของลูกค้ารายอื่นผ่านการให้บริการของ 1109 PROSPER ลูกค้าตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และจะทำลายข้อมูลใด ๆ ที่ตนได้รับโดยทันที โดยตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้านั้น ๆ

14. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น
          14.1   ห้ามลูกค้าใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาอื่นเชื่อมต่อเข้ากับระบบของ 1109 PROSPER ไม่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะเป็นของลูกค้าเองหรือของบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 1109 PROSPER
          14.2.  ลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบและระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเข้ากับระบบของ 1109 PROSPER ด้วยตนเอง หากต่อมาเกิดความสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อระบบ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นต่อตัวลูกค้าเอง ลูกค้าอื่น หรือระบบของ 1109 PROSPER ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น เว้นแต่ความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากเหตุสุดวิสัย

15. การให้ความยินยอมล่วงหน้า
          15.1   1109 PROSPER มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการรวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดตามข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดย 1109 PROSPER จะแจ้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันให้ลูกค้ายอมรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกผ่านหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นใดของ 1109 PROSPER
                    1)   ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกดังกล่าวอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าทราบถึงบริการ เงื่อนไข และข้อกำหนดตามข้อตกลงการใช้บริการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง การที่ลูกค้าละเลยหรือเพิกเฉยไม่ตรวจสอบ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิคัดค้านการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าว
                    2)   หากลูกค้าไม่เห็นพ้องกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ขอความกรุณาให้ลูกค้าแจ้งข้อคัดค้านดังกล่าวให้แก่ 1109 PROSPER ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และกรุณาหยุดใช้บริการของ 1109 PROSPER เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อคัดค้านของลูกค้าจะได้รับการพิจารณาจนเป็นที่ยุติ
                    3)   หาก 1109 PROSPER ได้แจ้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางการติดต่อ สื่อสารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ แล้วลูกค้ายังคงใช้บริการของ 1109 PROSPER ต่อเนื่องไปหรือยุติการใช้บริการแล้วกลับมาใช้บริการของ 1109 PROSPER ต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน ไม่ว่าลูกค้าจะได้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าลูกค้าไม่ติดใจที่จะคัดค้านและได้ยินยอมโดยปริยายกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกดังกล่าว
          15.2   หาก 1109 PROSPER ได้เปิดให้บริการอื่นหรือขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของ 1109 PROSPER ลูกค้ายินยอมและตกลงใช้บริการดังกล่าว โดยให้ถือว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงการใช้บริการอื่นหรือซื้อขายสินค้าดังกล่าวนั้น โดยให้อนุโลมบรรดาเงื่อนไขและข้อกำหนดตามข้อตกลงฉบับนี้เท่าที่จะสามารถปรับใช้ได้ และให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงเข้าทำข้อตกลงล่วงหน้ากับ 1109 PROSPER เพื่อใช้บริการอื่นหรือซื้อขายสินค้าดังกล่าว
          15.3   ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ 1109 PROSPER โอนสิทธิและหน้าที่ของตนเองภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของ 1109 PROSPER ที่จะมีต่อไปหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน แต่หากลูกค้าประสงค์จะโอนสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ลูกค้าต้องขอความยินยอมจาก 1109 PROSPER ล่วงหน้าและเป็นลายลักษณ์อักษร
          15.4   ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ 1109 PROSPER ชะลอการให้บริการเพื่อตรวจสอบโดยขึ้นสถานะ “รอการยืนยัน” (pending) หรือระงับการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่จำต้องแจ้งเหตุแห่งการนั้น ไม่จำต้องรับผิดต่อลูกค้า และไม่จำต้องแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างช่วงเวลารอการยืนยันหรือระงับการให้บริการ ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ 1109 PROSPER ระงับการโอนเงินบาท สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้แก่ลูกค้าเพื่อตรวจสอบหรือหักชำระหนี้ตามกฎหมาย
          15.5   ในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ หาก 1109 PROSPER ยังมิได้โอนเงินบาท สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่ลูกค้า ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ 1109 PROSPER นำเงินบาท สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทรัพย์สินอื่นใดดังกล่าวหักกลบลบหนี้กับค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเป็นของ 1109 PROSPER ลูกค้าอื่น หรือบุคคลภายนอกได้ทันที การหักกลบลบหนี้เช่นว่านี้ ไม่ตัดสิทธิ 1109 PROSPER ที่จะฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา หรือเรียกร้องค่าเสียหายอันมีจำนวนเงินที่สูงกว่าทรัพย์สินเช่นว่านั้น
          15.6   ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ 1109 PROSPER จำกัดการให้บริการจำนวนเงินบาท สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทรัพย์สินอื่นใดต่อหนึ่งธุรกรรม กับทั้งยินยอมให้ 1109 PROSPER จำกัดจำนวนธุรกรรมที่ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ 1109 PROSPER มีสิทธิปฏิเสธการให้บริการธุรกรรมดังกล่าว แต่หาก 1109 PROSPER เห็นควรที่จะให้บริการดังกล่าว ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ 1109 PROSPER แบ่งการให้บริการออกเป็นหลายธุรกรรมโดยอัตโนมัติ หรือชะลอการให้บริการจนกว่าจะพ้นกำหนดเวลาที่จำกัดไว้ โดยลูกค้ายินยอมใช้อัตราซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเสียค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นตามระเบียบของ 1109 PROSPER
          15.7   ในกรณีที่ 1109 PROSPER เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการใช้บริการหรือข้อมูลอื่นใดอันเกิดจากการให้บริการ 1109 PROSPER จะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 1109 PROSPER กำหนด เว้นแต่ลูกค้าให้ความยินยอมไว้เป็นประการอื่น  
          15.8   การใช้ข้อมูลดังกล่าวให้รวมถึงการจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นไม่ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปโดยคำสั่ง กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด หรือกฎหมายอื่นใดอันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
          15.9   ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ 1109 PROSPER เปิดช่องทางการให้บริการอื่นโดยบุคคลที่สามแก่ลูกค้าได้ตลอดโดยไม่จำต้องขอความยินยอมและไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใหม่เป็นครั้งคราวเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นไปตามมาตรฐานการบริการ โดย 1109 PROSPER ต้องใช้ความพยายามและความระมัดระวังในการตรวจสอบผู้ให้บริการเหล่านั้นว่าเป็นผู้เหมาะสม สุจริต และดำเนินกิจการชอบด้วยกฎหมาย 
          15.10   ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ 1109 PROSPER จ้างผู้รับจ้างช่วงเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอดโดยไม่จำต้องขอความยินยอมและไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใหม่เป็นครั้งคราว 1109 PROSPER ต้องใช้ความพยายามและความระมัดระวังในการตรวจสอบผู้รับจ้างช่วงเหล่านั้นว่าเป็นผู้เหมาะสม สุจริต และดำเนินกิจการชอบด้วยกฎหมาย หากผู้รับจ้างช่วงกระทำการใดซึ่งต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อลูกค้า 1109 PROSPER ยินยอมร่วมรับผิดเช่นว่านั้นด้วย
          15.11   หาก 1109 PROSPER ได้ชดใช้ค่าเสียหายใดให้แก่ลูกค้า ให้ถือว่า 1109 PROSPER รับช่วงสิทธิจากลูกค้าในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างช่วง
          15.12   ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดตามข้อ 16. ลูกค้ายินยอมและตกลงว่าการให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดไม่เป็นการกระทบสิทธิ และตนเองได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแล้ว จึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิด ลักทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ หรือการกระทำความผิดทางแพ่งหรืออาญาอื่น และตกลงว่าจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งหรือทางอาญาต่อ 1109 PROSPER กรรมการ พนักงาน บุคลากร ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 1109 PROSPER แต่อย่างใด

16. ข้อสงวนความรับผิดและข้อตกลงอื่น ๆ
          16.1   เพื่อประโยชน์ในการตีความ หากความเสียหายเกิดขึ้นกับลูกค้าเนื่องจาก 1109 PROSPER กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากร หรือผู้รับจ้างของ 1109 PROSPER กระทำการทุจริต ละเว้นกระทำการซึ่งมีหน้าที่ต้องกระทำ กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือมิได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ตามมาตรฐานที่ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้ 1109 PROSPER ต้องปฏิบัติโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือไม่อาจตกลงเป็นอื่นได้ 1109 PROSPER จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ 1109 PROSPER ไม่สามารถควบคุมได้
          16.2   ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจำกัดความรับผิดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีระดับไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ 1109 PROSPER ขอสงวนความรับผิดนอกเหนือจากความรับผิดที่กล่าวข้างต้นทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงความรับผิดดังต่อไปนี้
                    1)   ลูกค้าทราบดีว่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมิใช่เงินตราที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินใด ๆ ทั้งมีความเสี่ยงจากมูลค่าที่ผันผวน มีการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ และการก่ออาชญากรรมโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าต้องสูญเสียเงินทั้งหมดหรืออาจสูญเสียมากกว่านั้น แต่ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด จึงสมัครใจที่จะซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและใช้บริการของ 1109 PROSPER ด้วยตนเอง 1109 PROSPER มิได้ประกันมูลค่าและความชอบด้วยกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล 1109 PROSPER จึงไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย สูญเสีย ด้อยมูลค่า หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าไม่ว่าในทางใด ๆ
                    2)   ลูกค้าทราบดีว่า 1109 PROSPER มิได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือควบคุม protocol ของสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งให้บริการอยู่ในระบบ การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของสินทรัพย์ดิจิทัลและ protocol หนังสือชี้ชวน หรือวิธีการทำงานอื่นใดของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหน้าที่ของลูกค้า เพราะสิ่งดังกล่าวข้างต้นสามารถแสวงหา คัดลอก และแจกจ่ายเพื่อตรวจสอบได้อยู่ตลอด 1109 PROSPER ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย สูญเสีย ด้อยมูลค่า หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าไม่ว่าในทางใด ๆ
                    3)   ลูกค้าได้ศึกษาข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยของ 1109 PROSPER เป็นอย่างดีแล้ว และเห็นว่า 1109 PROSPER ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการป้องกันการกระทำอาชญากรรมทางไซเบอร์ หากต่อมาเกิดการกระทำอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยมิได้เกิดจาก 1109 PROSPER กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากร หรือผู้รับจ้างของ 1109 PROSPER กระทำการทุจริต ละเว้นกระทำการซึ่งมีหน้าที่ต้องกระทำ กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือมิได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ หรือตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ให้ความสูญหาย เสียหาย หรือสูญเสียตกเป็นพับแก่ลูกค้า โดยที่ 1109 PROSPER ไม่จำต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
                    4)   การที่ลูกค้าเก็บรักษา โอน หรือรับโอนเงินบาท สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทรัพย์สินอื่นเข้าสู่หรือออกจากระบบของ 1109 PROSPER ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าใช้บริการเก็บรักษา โอน หรือรับโอนเงินบาท สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทรัพย์สินอื่นของสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล 1109 PROSPER มีหน้าที่เพียงดูแลและตรวจสอบระบบที่เชื่อมต่อให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ลูกค้าเพียงฝ่ายเดียวมีหน้าที่ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านอยู่เสมอ และตรวจสอบเงินบาท สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทรัพย์สินอื่นที่จัดเก็บในบัญชีเงินฝากธนาคารและกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยตนเอง รวมถึงมีหน้าที่ระมัดระวังมิให้ผู้ใดล่วงรู้วิธีการเข้าถึงบัญชีเงินฝากธนาคารและกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของตน หากต่อมาเกิดความสูญหาย เสียหาย หรือสูญเสียต่อเงินบาท สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทรัพย์สินอื่นใดที่จัดเก็บในบัญชีเงินฝากธนาคารหรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ความสูญหาย เสียหาย หรือสูญเสียตกเป็นพับแก่ลูกค้า โดยที่ 1109 PROSPER ไม่จำต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
                    5)   ลูกค้ามีหน้าที่จัดเตรียมและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการรับบริการ 1109 PROSPER ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ และขอแจ้งเตือนให้ลูกค้าตระหนักว่าช่องทางการสื่อสาร เช่น ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (SMS) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นของ 1109 PROSPER สามารถถูกปลอมแปลงได้ ลูกค้าจึงควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลดังกล่าวทุกครั้งก่อนทำธุรกรรม 1109 PROSPER จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย หรือสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ สแกนแวร์ โทรจัน เวิร์ม โปรแกรมมัลแวร์ต่าง ๆ หรือการโจมตีทางไซเบอร์อันเกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือความบกพร่องของลูกค้าเอง
                    6)   ในกรณีที่ความผิดพลาดเกิดจากลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดในการระบุคำสั่งซื้อขาย เลขบัญชีธนาคาร หรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet address) ลูกค้าตกลงและยอมรับให้ความสูญหาย เสียหาย หรือสูญเสียใด ๆ ตกเป็นพับแก่ลูกค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว
                    7)   ในกรณีที่ 1109 PROSPER เห็นควรให้ยุติการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสกุลใดสกุลหนึ่ง หรือยุติการให้บริการอื่นใด 1109 PROSPER จะแจ้งกำหนดวันและเวลาที่จะยุติการให้บริการดังกล่าวผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือด้วยวิธีการอื่นใดไปยังลูกค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินซึ่ง 1109 PROSPER จะต้องยุติการให้บริการโดยทันที ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานหรือศาล หรือการที่สัญญาซึ่งกำหนดให้ 1109 PROSPER ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวได้ยุติลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
                    8)   หาก 1109 PROSPER ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาซื้อขาย (delisting rules) ที่จัดส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ลูกค้ายินยอมและตกลงว่าการยุติการให้บริการดังกล่าวไม่เป็นการกระทบสิทธิ และตนเองได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแล้ว จึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิด ลักทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ หรือการกระทำความผิดทางแพ่งหรืออาญาอื่น และตกลงว่าจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งหรือทางอาญาต่อ 1109 PROSPER กรรมการ พนักงาน บุคลากร ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือบุคคลใด ๆ ที่ให้บริการแก่ 1109 PROSPER แต่อย่างใด ทั้งนี้ การเสนอซื้อ ขาย หรือหยุดการซื้อ หรือขายให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 1109 PROSPER กำหนด
                    9)   ลูกค้ายินยอมและตกลงว่าบรรดาคำอธิบาย โฆษณา หนังสือชี้ชวน ข้อความ ข้อมูล หรือเอกสารอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นใดของ 1109 PROSPER มิใช่การรับรอง ค้ำประกัน หรือรับประกันความถูกต้อง คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความเหมาะสม และความชอบด้วยกฎหมายของบริการหรือข้อมูลนั้น ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม กล่าวคือ คำอธิบาย โฆษณา หนังสือชี้ชวน ข้อความ ข้อมูล หรือเอกสารดังกล่าวมีเพื่อประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจของลูกค้าเท่านั้น และเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและลูกค้าสมัครใจที่จะใช้บริการหรือซื้อขายสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 1109 PROSPER มิได้ใช้กลฉ้อฉล หลอกลวง หรือข่มขู่ลูกค้าแต่อย่างใด 1109 PROSPER กรรมการ พนักงาน บุคลากร ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 1109 PROSPER จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย สูญเสีย หรือด้อยมูลค่าที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าแต่อย่างใด
                    10)   ในกรณีที่ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 1109 PROSPER ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือแอปพลิเคชันอื่นใด หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้ระบุช่องทางการเชื่อมต่อ (link) ให้ลูกค้าเชื่อมต่อมายังบริการของ 1109 PROSPER นั้น 1109 PROSPER ขอชี้แจงว่า 1109 PROSPER ไม่สามารถควบคุมคุณภาพหรือรับรองเนื้อหาของสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางการเชื่อมต่อดังกล่าวซึ่งเป็นของบุคคลที่สาม 1109 PROSPER จึงไม่สามารถรับผิดชอบลูกค้าต่อเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารและช่องทางการเชื่อมต่อที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวได้ 1109 PROSPER จึงขอให้ลูกค้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและใช้ช่องทางการเชื่อมต่อผ่านบุคคลที่สามได้โปรดใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารและการเชื่อมต่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการของ 1109 PROSPER
                    11)   1109 PROSPER จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ระบบของตนเองมีความปลอดภัยและสามารถใช้บริการได้อยู่ตลอด แต่ 1109 PROSPER ไม่สามารถรับผิดชอบเมื่อเกิดความบกพร่องทางระบบ ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ ความล่าช้าหรือล้มเหลวอันเกิดจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว หรือภัยธรรมชาติอื่น การนัดหยุดงาน ไฟฟ้าดับ การจลาจล สงครามกลางเมือง การประท้วงทางการเมือง การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของเซิร์ฟเวอร์หรืออินเทอร์เน็ต การโจมตีทางไซเบอร์ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ 1109 PROSPER และเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ลูกค้าตกลงและยินยอมให้ความเสียหายตกเป็นพับแก่ลูกค้าเองทั้งสิ้น
                    12)   1109 PROSPER จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าด้วยเจตนาสุจริตและเป็นธรรม แต่ 1109 PROSPER ไม่อาจตรวจสอบการทำธุรกรรมของลูกค้าทุกท่านว่าเงินบาท สินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่นำมาซื้อขายนั้นถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แม้ 1109 PROSPER จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือการกระทำความผิดอาญาอื่นที่จะทำให้ลูกค้าหรือประเทศตกเป็นผู้เสียหาย แต่ 1109 PROSPER ก็ตระหนักดีว่า 1109 PROSPER ไม่อาจปกป้องผลประโยชน์ทั้งหมดของลูกค้าได้ ลูกค้าจึงตกลงและยอมรับว่าลูกค้าสมัครใจเข้าใช้บริการของ 1109 PROSPER เมื่อ 1109 PROSPER มีเจตนาเพื่อประกอบธุรกิจการค้าโดยสุจริต 1109 PROSPER จึงไม่ใช่ตัวการ ตัวแทน ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดอาญาต่อลูกค้าหรือความผิดอาญาแผ่นดิน และกรรมการ พนักงาน บุคลากร ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 1109 PROSPER ก็มิใช่บุคคลซึ่งต้องรับผิดในทางอาญาต่อลูกค้าหรือรับผิดในทางอาญาแผ่นดินแต่อย่างใด 
                    13)   ลูกค้ายินยอมและตกลงว่าข้อสงวนความรับผิดและข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดไม่เป็นการกระทบสิทธิ และตนเองได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแล้ว จึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิด  ลักทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ หรือการกระทำความผิดทางแพ่งหรืออาญาอื่น และตกลงว่าจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งหรือทางอาญาต่อ 1109 PROSPER กรรมการ พนักงาน บุคลากร ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 1109 PROSPER แต่อย่างใด

17. ข้อคิดเห็น
          17.1   1109 PROSPER ยินดีที่ลูกค้าทุกท่านจะส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นให้แก่ 1109 PROSPER เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการ พัฒนาช่องทางบริการใหม่ให้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อการอื่นใด ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของลูกค้าจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับของข้อตกลงฉบับนี้ โดยลูกค้าตกลงให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ 1109 PROSPER และสละสิทธิในการเรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ 1109 PROSPER มีสิทธิใช้และเผยแพร่ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวอย่างไม่จำกัดโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมหรือต้องชดเชยให้แก่ลูกค้าแต่อย่างใด และไม่ว่าการใช้หรือเผยแพร่นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่
          17.2   หากลูกค้าส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นโดยคาดว่าตนเองจะได้รับค่าตอบแทนหรือต้องการให้ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาในข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของตน กรุณาอย่าส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นมาที่ 1109 PROSPER เพราะความคิดของลูกค้าอาจมีแนวคิดเหมือนหรือคล้ายคลึงกับสิ่งที่ 1109 PROSPER คิดอยู่ก่อนแล้ว และ 1109 PROSPER ไม่ประสงค์จะเกิดข้อพิพาทอย่างใด ๆ กับลูกค้า
          17.3   1109 PROSPER ขอความร่วมมือลูกค้ากรุณาส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นด้วยวาจาที่สุภาพ 1109 PROSPER ตระหนักว่าบางครั้งบริการที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจ แต่ลูกค้าสามารถแสดงออกถึงความขุ่นเคืองใจผ่านถ้อยคำที่สุภาพได้ และกรุณาอย่าส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นการหมิ่นประมาท อนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศ ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แบ่งแยกหรือดูหมิ่นเชื้อชาติ หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ของ 1109 PROSPER ลูกค้า หรือบุคคลที่สาม
          17.4   1109 PROSPER อาจจำต้องเปิดเผยตัวตนของลูกค้ากับบุคคลที่สามซึ่งอ้างว่าข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือขัดต่อกฎหมาย และ 1109 PROSPER ขอสงวนสิทธิในการลบข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้าที่ขัดต่อข้อตกลงฉบับนี้
          17.5   ลูกค้าสามารถแจ้ง 1109 PROSPER หากพบเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นใดที่เชื่อว่าละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ และ 1109 PROSPER จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความพอใจกับลูกค้าทุกฝ่าย

18. การระงับข้อพิพาท
          18.1   ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะทำหนังสือเพื่อบอกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยให้ส่งหนังสือไปยังช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้ หรือผ่านช่องทางการร้องเรียนที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยในหนังสือให้กำหนดระยะเวลาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
          18.2   การดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในชั้นศาล ลูกค้าตกลงจะดำเนินกระบวนพิจารณาและเก็บรักษาข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อมูลต่าง ๆ เป็นความลับ หากลูกค้าเปิดเผยกระบวนพิจารณา ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นใดเป็นเหตุให้ 1109 PROSPER ได้รับความเสียหาย 1109 PROSPER อาจพิจารณาเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม
          18.3   ในกรณีที่ 1109 PROSPER เป็นผู้เสียหาย ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นผู้ผิดสัญญาหรือกระทำละเมิดเองโดยตรงหรือกรรมการ พนักงาน บุคลากร ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน บุคคลที่กระทำการแทนหรือที่ใช้บริการในนามลูกค้า และไม่ว่าผู้ที่ถูกกระทำจะเป็น 1109 PROSPER กรรมการ พนักงาน บุคลากร ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือบุคคลใดที่ต้องรับผลร้ายอันเนื่องมาจากมีความเกี่ยวพันกับ 1109 PROSPER ค่าสินไหมทดแทนนี้ยังรวมถึงความเสียหายแก่ชื่อเสียงและค่าความนิยม (goodwill) ค่าขาดประโยชน์ ค่าเดินทาง กำไรที่ 1109 PROSPER ต้องได้รับหากสามารถประกอบกิจการได้ตาม ปกติ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน บุคลากร ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หน่วยงานภาครัฐ เจ้าของสถานที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจของ 1109 PROSPER ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายดังกล่าว ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับคดี
          18.4   ในกรณีที่ 1109 PROSPER ยังมิได้โอนเงินบาท สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่ลูกค้า ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ 1109 PROSPER นำเงินบาท สินทรัพย์ดิจิทัลหรือทรัพย์สินอื่นใดดังกล่าวหักกลบลบหนี้กับค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเป็นของ 1109 PROSPER ลูกค้าอื่น หรือบุคคลภายนอกได้ทันที การหักกลบลบหนี้เช่นว่านี้ ไม่ตัดสิทธิ 1109 PROSPER ที่จะฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา หรือเรียกร้องค่าเสียหายอันมีจำนวนเงินที่สูงกว่าทรัพย์สินเช่นว่านั้น
          18.5   ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดตามข้อ 16 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้เสียหาย 1109 PROSPER ตกลงที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่ลูกค้าเสียหายจริง และต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อสงวนความรับผิดตามข้อตกลงฉบับนี้ และค่าสินไหมทดแทนไม่รวมถึงความเสียหายในอนาคต และความเสียหายดังกล่าวต้องเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของ 1109 PROSPER เท่านั้น และหาก 1109 PROSPER ได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันผลร้ายและบรรเทาผลร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกค้าแล้ว ความเสียหายเช่นว่านั้นให้ตกเป็นพับแก่ลูกค้า

19. ความยินยอมและตกลง
          19.1   ลูกค้าได้ให้ความยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามข้อตกลงฉบับนี้ หากต่อมาลูกค้าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดตามข้อตกลงฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือขอเพิกถอนความยินยอมหรือตกลงที่ให้ไว้ตามข้อตกลงฉบับนี้ ให้ลูกค้างดเว้นการใช้บริการของ 1109 PROSPER จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนข้อตกลงฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษรจาก 1109 PROSPER แล้ว
          19.2   การที่ 1109 PROSPER ให้บริการแก่ลูกค้าต่อไป มิได้หมายความว่า 1109 PROSPER ได้อนุญาตให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนเงื่อนไขหรือข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดตามข้อตกลงฉบับนี้ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนเงื่อนไขหรือข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดตามข้อตกลงฉบับนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
          19.3   หากลูกค้ายังคงใช้บริการของ 1109 PROSPER ต่อไปโดยมิได้รับอนุญาตให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 1109 PROSPER แล้ว ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิที่จะคัดค้านเงื่อนไขหรือข้อกำหนดหรือเพิกถอนความยินยอมหรือตกลงที่ให้ไว้ และให้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงเดิมเสมือนไม่มีการคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอมมาก่อน
          19.4   ในกรณีที่ลูกค้าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนด หรือขอเพิกถอนความยินยอมหรือตกลงที่ให้ไว้ตามข้อตกลงฉบับนี้ พร้อมหยุดหรือยกเลิกการใช้บริการ ให้การคัดค้านหรือเพิกถอนดังกล่าวมีผลต่อไปในอนาคต กล่าวคือ 1109 PROSPER ไม่มีสิทธิยกเว้นความรับผิดและไม่มีสิทธิในข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการคัดค้านหรือเพิกถอนเท่านั้น แต่ไม่ผูกพันการกระทำหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนการคัดค้านหรือเพิกถอน และ 1109 PROSPER ยังคงไว้ซึ่งสิทธิยกเว้นความรับผิดและข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนการคัดค้านหรือเพิกถอน

20. โมฆะแยกส่วน
          20.1   ความสมบูรณ์ของข้อตกลงฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบในกรณีที่ข้อสัญญา เงื่อนไขหรือข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงจะใช้ความพยายามในการเจรจาเพื่อหาวิธีการที่จะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ได้ต่อไปอย่างถูกกฎหมาย หรือหาวิธีการที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะเป็นไปได้

21. กฎหมายที่ใช้บังคับ
          21.1   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยในการใช้บังคับและตีความข้อตกลงฉบับนี้ และให้ศาลแห่งประเทศไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอันเกิดขึ้นจากการทำข้อตกลง ความสมบูรณ์ ผลของข้อตกลง การตีความ และการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ ตลอดจนนิติสัมพันธ์ใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นตามข้อตกลงฉบับนี้

แก้ไขล่าสุด: 8 พฤศจิกายน 2566